Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής :

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά κατά την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα training24.insete.gr μέχρι και την ημέρα της λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (μέχρι και την 16/10/2020 ώρα 23:59)

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών (μετά την 16/10/2020 ώρα 23:59) καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία είναι:

 

1. Αντίγραφο δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.  

2. Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται:

- ο Α.Φ.Μ. και η ΔΟ.Υ.

- ο Α.Μ.Κ.Α.

- ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.

3. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον «International Bank Account Number» (IBAN) στον οποίον ο/ η Αιτών/ ούσα θα είναι Κύριος Δικαιούχος.

4. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης

Για τους Εργαζόμενους: Ένα ή συνδυασμό των παρακάτω, που τεκμηριώνουν την εργασιακή κατάσταση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Α. Αντίγραφο Βεβαίωσης εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια απασχόλησης και η σχέση εργασίας,

Β. Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης

Γ. Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ (στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eInsurancestatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικού ΕΦΚΑ τους οποίους θα εισάγετε εδώ )

Δ. Αντίγραφο τελευταίας ΑΠΔ

Ε. Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης

ΣΤ. Εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ.

Ζ. Άλλο ανάλογο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο/η υποψήφιος/α είναι εργαζόμενος/η με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε ιδιωτική επιχείρηση.

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ.

Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:

Α. Από Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον εργοδότη είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη

Β. Από Βεβαίωση Εποχικότητας της επιχείρησης

Γ. Από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ

(είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα είτε πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

Σημειώνεται ότι ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν. 4144/13).

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά για την εργασιακή κατάσταση, μπορεί εναλλακτικά να προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο ΙΝΣΕΤΕ), στην οποία να δηλώνει ότι:

i. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος/η σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η. Σε περίπτωση εργαζομένων με εποχική απασχόληση απαιτείται επί πλέον να δηλώνεται ότι καλύπτονται εποχικές ανάγκες του εργοδότη με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.Τα παραπάνω ισχύουν και για τους εποχικά εργαζόμενους που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας κατόπιν καταγγελίας ή λήξης της εργασιακής σχέσης με ταυτόχρονη βεβαίωση εποχικότητας της επιχείρησης ή υπαγωγή σε επιδότηση από τον ΟΑΕΔ.

Οι παραπάνω καταστάσεις πρέπει να δηλώνονται με σαφήνεια στην Υπεύθυνη δήλωση.

ii.. Η επωνυμία της επιχείρησης.

iii. Το ΑΦΜ της επιχείρησης.

5. Υπεύθυνη δήλωση ( η οποία θα απευθύνεται στο ΙΝΣΕΤΕ) στην οποία να δηλώνει ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Το κείμενο των Υπευθύνων δηλώσεων του αιτούντα μπορεί να συγχωνευθεί σε μια και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής, η σύμβαση του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα έχει τεθεί σε αναστολή, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του COVID-19, ο υποψήφιος δηλώνει επιπροσθέτως την αναστολή της σύμβασης εργασίας του καθώς και την έναρξη αυτής.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας υποστήριξης της ανωτέρω διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα υπάρξει σχετική μέριμνα (μέσω αντίστοιχης ενημέρωσης των υποψηφίων) για τους εναλλακτικούς τρόπους υποβολής αιτήσεων και αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών (π.χ. μέσω ταχυδρομείου στα γραφεία του φορέα, μέσω email κ.ά.).

 

Β. Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται κατά την έναρξη της κατάρτισης :

1. Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του και σε περίπτωση που κάποιος είναι νεοεισερχόμενος υπάλληλος Ε3 (αναγγελία πρόσληψης). Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο που υποβάλλει ο εργοδότης.

2. Βεβαίωση εργοδότη ότι είναι Εργαζόμενος με ημερομηνία έκδοσης – υπογραφής την 1η ημέρα της κατάρτισης ή Τελευταία απόδειξη πληρωμής (την πλέον πρόσφατη) σύμφωνη με την ημερομηνία της 1ης ημέρας της κατάρτισης.

3. Διευκρινίζεται ότι για τους εποχικά εργαζόμενους που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας θα πρέπει να προσκομίσουν εκ νέου βεβαίωση ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης κατά την 1η ημέρα της κατάρτισης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται:

A. Από το ΈΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον Εργοδότη ή από τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη

Και

B. βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της ΄ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ΄, στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ

(είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό επίδομα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά)

4. Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν τεθεί σε αναστολή λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του COVID-19, οι υποψήφιοι προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα και ότι κατά την 1η ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή.

Επιπροσθέτως προσκομίζουν εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ.

Σε περίπτωση αδυναμίας της εταιρείας, κατά την είσοδο στο πρόγραμμα του ωφελούμενου (1η ημέρα Κατάρτισης), να εκδώσει τα παραπάνω, δύναται ο ωφελούμενος να προσκομίσει προσωρινά Υπεύθυνη Δήλωση και Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, όπου θα δηλώνει ότι είναι Εργαζόμενος σε εταιρεία του ιδιωτικού τομέα καθώς και το ακριβές Ωράριο Εργασίας του.

Η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών με τα οποία αποδεικνύεται η ιδιότητα του ωφελούμενου ως εργαζόμενου ή εποχικά εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας κατά την ημερομηνία εισόδου του στο Πρόγραμμα αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος.

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά και έγγραφα θα τύχουν επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας

β) για το σκοπό της συμμετοχής των ωφελουμένων στην Πράξη και

γ) για τον σκοπό της διαχείρισης της Πράξης και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν διαχείριση αυτής.

σύμφωνα με τις νομικές, οργανωτικές και τεχνικές εγγυήσεις του Γενικού Κανονισμού Περί Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του ν.4624/2019, όπως ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρ. 54 Α του ν.4314/2014, όπως ισχύει, «το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης υπέχει θέση «Υπευθύνου Επεξεργασίας», κατά την έννοια της περίπτωσης 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»), για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία – ΕΔΕΤ».

Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, το ΙΝΣΕΤΕ ως δικαιούχος της πράξης αλλά και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος είναι «εκτελούντες την επεξεργασία» κατά την έννοια της περίπτωσης 8 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα προβεί για τους σκοπούς εκτέλεσης του ανατεθέντος έργου του και ο πάροχος κατάρτισης ως «υπο-εκτελών την επεξεργασία» (subprocessor).

Τα δεδομένα τηρούνται εμπιστευτικά εντός του φακέλου της Πράξης καθόλη τη διάρκεια υλοποίησής της έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της Πράξης αλλά και μετά τη λήξη αυτής για σκοπούς λογιστικών ελέγχων και για χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την οικεία Απόφαση Ένταξης της Πράξης.

Μπορείτε να δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΙΝΣΕΤΕ και να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας στην προστασία τους εδώ.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση επιλογής σας θα κληθείτε να συμπληρώσετε προτυποποιημένα ερωτηματολόγια τόσο κατά την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης, όσο και με την ολοκλήρωση της πιστοποίησής σας, Τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», ΙΝΣΕΤΕ) για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.