Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις

1) Ενδιαφέρομαι για το πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002423. Πώς μπορώ να αντλήσω περισσότερες πληροφορίες;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση.

2) Ποιοι δικαιούνται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;

Σύμφωνα με την παρ. 8.1 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο «Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών & Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας» απευθύνεται σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας άνω των δεκαοκτώ (18) ετών με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Επισημαίνεται ότι από τη συμμετοχή στην συγκεκριμένη Πρόσκληση αποκλείονται όσοι είναι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, καθώς και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

3) Ποια είναι τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Πρόγραμμα;

Αναλυτικές πληφορορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να αντλήσετε τόσο στην παρ. 8.4 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση όσο και στην σελίδα https://training24.insete.gr/p/m/requests/el-GR.

4) Μπορώ να συμμετέχω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ως ελεύθερος επαγγελματίας;

Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση και ειδικότερα στην παρ. 8.1, διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο «Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών & Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας» απευθύνεται σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας άνω των δεκαοκτώ (18) ετών με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Επισημαίνεται ότι από τη συμμετοχή στην συγκεκριμένη Πρόσκληση αποκλείονται όσοι είναι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, καθώς και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

5) Δεν εργάζομαι, αλλά πραγματοποιώ την πρακτική μου άσκηση. Μπορώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

  Σύμφωνα και με την παρ. 8.1 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση:

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο «Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών & Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας» απευθύνεται σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας άνω των δεκαοκτώ (18) ετών με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, οι οποίοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους αποδεικνύεται ότι απασχολούνται:

· Με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) ή

· Με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) , ή

· Με Σύμβαση Εργασίας εκ περιτροπής απασχόληση, ή

· Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.

Η πρακτική άσκηση δεν εντάσσεται σε κάποια από τις ανωτέρω μορφές εξαρτημένης εργασίας, ως εκ τούτου δεν θεμελιώνεται το δικαίωμα συμμετοχής στην δράση.

6) Α. Αυτή την περίοδο βρίσκομαι σε αναστολή. Μπορώ να κάνω αίτηση στο πρόγραμμα;

Β. Λαμβάνω το επίδομα ειδικού σκοπού. Μπορώ να κάνω αίτηση στο πρόγραμμα;

Σύμφωνα και με την παρ. 8.1 της Πρόσκλησης Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση:

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, οι οποίοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους αποδεικνύεται ότι απασχολούνται:

· Με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) ή

· Με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) , ή

· Με Σύμβαση Εργασίας εκ περιτροπής απασχόληση, ή

· Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.

Οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση μπορούν να είναι ωφελούμενοι ακόμη και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.

Διευκρινίζεται ότι στους υποψήφιους ωφελούμενους περιλαμβάνονται και εργαζόμενοι των παραπάνω κατηγοριών των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή ή/και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

7) Α. Είμαι εποχικά εργαζόμενος και λαμβάνω επίδομα ανεργίας, είτε

Β. Λαμβάνω το επίδομα ειδικού σκοπού.

Επηρεάζεται η λήψη του επιδόματός μου από το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβω με τη συμμετοχή μου στην δράση;

Η λήψη των ανωτέρω επιδομάτων δεν επηρεάζεται από τυχόν συμμετοχή σας στο εν λόγω πρόγραμμα και την σχετική λήψη του εκπαιδευτικού επιδόματος.

8) Η συμμετοχή στην δράση έχει κόστος;

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν υπάρχει κόστος, αντιθέτως οι ωφελούμενοι που ολοκληρώνουν την κατάρτιση, πιστοποίηση και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση (πχ συμπλήρωση δελτίων εισόδου- εξόδου κλπ.) λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα μέγιστης συνολικής αξίας 400,00 € (80 ώρες κατάρτισης x 5,00 €/ώρα).

9) Για τη συμμετοχή μου λαμβάνω εκπαιδευτικό επίδομα; Θα πρέπει να περάσω επιτυχώς τις τελευταίες εξετάσεις ή αρκεί να έχω παρακολουθήσει όλες τις διδακτικές ώρες;

Αναλυτικές πληροφορίες για το εκπαιδευτικό επίδομα που δικαιούνται οι ωφελούμενοι της Πράξης περιλαμβάνονται στην παρ. 7 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην χορήγηση του εκπαιδευτικού επιδόματος, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 400€ για παρακολούθηση 80 ωρών θεωρητικής κατάρτισης (τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος), καταβάλλεται μόνο εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Ο συμμετέχων (ωφελούμενος) δεν έχει υπερβεί το μέγιστο επιτρεπτό όριο απουσιών (βλ. παρ. 6 - σελ. 13 για λεπτομέρειες)

2) Ο ωφελούμενος έχει ολοκληρώσει την θεωρητική κατάρτιση

3) Ο ωφελούμενος έχει συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης (οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελουμένων κατά την πρώτη εξέταση - βλ. παρ. 5.2 σελ. 12 και παρ. 6 σελ. 13). Το αποτέλεσμα της επανεξέτασης δεν είναι υποχρεωτικό να είναι θετικό, δηλαδή να έχει περάσει επιτυχώς ο ωφελούμενος τις εξετάσεις.

4) Ο ωφελούμενος υποχρεούται να ακολουθεί τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω πρόσκληση, όπως για παράδειγμα να συμπληρώσει τα δελτία εισόδου-εξόδου (βλ. παρ. 6 - σελ. 14 πρόσκλησης).

10) Μπορώ να παρακολουθήσω το πρόγραμμα διαδικτυακά; Αν όχι, η διδασκαλία θα πραγματοποιείται σε ώρες εργασίας;

Σε ό,τι αφορά στον τρόπο παρακολούθησης των δράσεων κατάρτισης, σύμφωνα και με την παρ. 5.1 της σχετικής πρόσκλησης:

Τα Προγράμματα Κατάρτισης θα υλοποιηθούν με οποιαδήποτε από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

· Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης

· Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)

· Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη

Η εκπαιδευτική μέθοδος που θα επιλέγεται τελικώς για κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης από τον Ανάδοχο θα καθορίζεται (ενδεικτικά):

· Από το επιμέρους εκπαιδευτικό πρόγραμμα

· Από τη σύνθεση της ομάδας των εκπαιδευομένων (ηλικία, επαγγελματική εμπειρία, επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, εκπαιδευτικές ανάγκες, κ.α.)

· Από τη γεωγραφική διασπορά των εκπαιδευομένων

· Από τα ωράρια εργασίας των εκπαιδευομένων

· Από την ανάγκη μη εξάπλωσης του COVID- 19.

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους, οπότε θα συνυπολογιστούν όλες οι παράμετροι (π.χ. ωράριο εργασίας) κατά την υλοποίηση της κατάρτισης, θα υπάρξει μέριμνα ώστε η κατάρτιση να πραγματοποιηθεί σε ώρες που μπορούν να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι.

11) Πότε ξεκινά η κατάρτιση;

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των δράσεων κατάρτισης δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη, καθώς προηγείται η κατάρτιση του Μητρώου Ωφελουμένων της Πράξης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν θα ξεκινήσουν τμήματα κατάρτισης νωρίτερα από τον Οκτώβριο 2020.

12) Α. Μόλις έκανα την αίτησή μου, δεν κατάφερα όμως να την αποθηκεύσω για να έχω τον αριθμό πρωτοκόλλου σε περίπτωση που τον χρειαστώ.

Β. Έκανα την αίτησή μου, αλλά δεν ανήρτησα τα δικαιολογητικά μου. Πώς μπορώ να βρω την αίτησή μου για να ολοκληρώσω την διαδικασία;

Με την υποβολή της αίτησης και πριν την ανάρτηση των δικαιολογητικών αποστέλλεται email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στην αίτηση, με τον κωδικό της αίτησης και την δυνατότητα ανάκτησής της προκειμένου είτε να διορθώσει ο αιτών τα στοιχεία της είτε να προχωρήσει στην επισύναψη των δικαιολογητικών.

Παρακαλούμε για τον έλεγχο του mailbox σας τόσο στα Εισερχόμενα όσο και στα spam για το εν λόγω email. Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε στην σελίδα https://training24.insete.gr/ - Στο κάτω μέρος πατήστε το κουμπί Υποβληθείσες Αιτήσεις - Εισάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία - Εφόσον η αίτησή σας βρεθεί ανακτήστε την και μεταβείτε στην σελίδα ανάρτησης των δικαιολογητικών, όπου θα αναρτήσετε τα δικαιολογητικά που εκκρεμεί να αναρτηθούν - Όταν ολοκληρώσετε την ανάρτηση πατήστε στη σελίδα της αίτησης την οριστική υποβολή - Θα σας εμφανιστεί ένα σύντομο pop-up μήνυμα για την επιτυχή οριστική υποβολή.

13) Έχω συμπληρώσει την αίτηση και δε μπορώ να βρω τι επισυναπτόμενα αρχεία θέλει και που να τα αποστείλω.

Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της αίτησης του ενδιαφερόμενου και την αποδοχή των απαραίτητων συναινέσεων, στη συνέχεια μεταβαίνει στην επόμενη οθόνη στην οποία αναφέρεται: Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αίτησής σας, παρακαλούμε να επισυνάψετε τα προβλεπόμενα από την Πρόσκληση δικαιολογητικά παρακάτω στη Σελίδα Δικαιολογητικών Αρχείων και στο τέλος πατήστε ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ.

Πατώντας πάνω στο Μετάβαση στη Σελίδα Δικαιολογητικών/Αρχείων μεταβαίνετε στο σημείο όπου επισυνάπτετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 8.4 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση.

14) Κατά την ανάρτηση των δικαιολογητικών αναφέρεται ότι εκκρεμεί έλεγχος. Να στείλω/οριστικοποιήσω την αίτησή μου ή να περιμένω;

Σύμφωνα και με την παρ. 8.2 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση: «Μοναδικό κριτήριο επιλογής των ωφελούμενων είναι η ημερομηνία και ώρα της αίτησής τους, βάσει της χρονοσήμανσης που θα δοθεί από το Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων.»

Ως ημερομηνία και ώρα αίτησης θεωρείται εκείνη κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλει οριστικά την αίτησή του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναρτήσουν το σύνολο των δικαιολογητικών τους και να υποβάλουν οριστικά την αίτησή τους, προκειμένου η συμμετοχή τους να καταχωρηθεί.

Παρακαλούμε αγνοήστε την ένδειξη «Εκκρεμεί έλεγχος».

Ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των οριστικά υποβεβλημένων αιτήσεων ακολουθεί σε επόμενο στάδιο.

15) Έκανα την αίτησή μου, αλλά: α) έκανα λάθος κατά την καταχώρηση της αίτησής μου σε κάποιο πεδίο, β) ξέχασα να επισυνάψω κάποιο/α δικαιολογητικό/ά, ή β) επισύναψα λάθος δικαιολογητικό/ά. Μπορώ να διορθώσω το σφάλμα;

Με την υποβολή της αίτησης και πριν την ανάρτηση των δικαιολογητικών αποστέλλεται email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στην αίτηση, με τον κωδικό της αίτησης και την δυνατότητα ανάκτησής της προκειμένου είτε να διορθώσει ο αιτών τα στοιχεία της είτε να προχωρήσει στην επισύναψη των δικαιολογητικών.

Ακολουθώντας το link μπορείτε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες. Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε στην σελίδα https://training24.insete.gr/ - Στο κάτω μέρος πατήστε το κουμπί Υποβληθείσες Αιτήσεις - Εισάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία - Εφόσον η αίτησή σας βρεθεί ανακτήστε την και μεταβείτε στην σελίδα ανάρτησης των δικαιολογητικών, όπου θα αναρτήσετε τα δικαιολογητικά που εκκρεμεί να αναρτηθούν - Όταν ολοκληρώσετε την ανάρτηση επιστρέψτε στη σελίδα της αίτησης και πατήστε την οριστική υποβολή - Θα σας εμφανιστεί ένα σύντομο pop-up μήνυμα για την επιτυχή οριστική υποβολή.

Στην περίπτωση που έχετε υποβάλει οριστικά την αίτησή σας, δεν είναι δυνατή καμία τροποποίηση. Σύμφωνα με την παρ. 8.3 της πρόσκλησης: Η «Αίτηση Συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, συμπληρώνεται με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερομένου, δεν υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της μετά την υποβολή αυτής, ακόμη και αν από αποδεικτικά μέσα προκύπτει σφάλμα κατά τη συμπλήρωσή της.

16) Μπορώ να αποστείλω τα δικαιολογητικά μου μέσω email ή ταχυδρομικά στο ΙΝΣΕΤΕ;

Στην παρ. 8.4 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση αναφέρεται ότι "Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά κατά την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα training24.insete.gr μέχρι και την ημέρα της λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (μέχρι και την 16/10/2020 ώρα 23:59)."

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών (μετά την 30/9/2020 ώρα 23:59) καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία ανάρτησης των δικαιολογητικών τους ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας.

Σημειώνεται ότι μόνο σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας υποστήριξης από το ΙΝΣΕΤΕ της ανωτέρω διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα υπάρξει σχετική μέριμνα (μέσω αντίστοιχης ενημέρωσης των υποψηφίων) για τους εναλλακτικούς τρόπους υποβολής αιτήσεων και αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών (π.χ. μέσω ταχυδρομείου στα γραφεία του φορέα, μέσω email κ.ά.).

17) Δεν έχω τη δυνατότητα να εκδώσω την Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr. Υπάρχει δυνατότητα να την συμπληρώσω και υποβάλλω με άλλο τρόπο;

Σύμφωνα με την παρ. 8.4 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση το κείμενο των Υπευθύνων δηλώσεων του αιτούντα μπορεί να συγχωνευθεί σε μια και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr (ή να φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική ή αστυνομική αρχή, κατά τα οριζόμενα στο άρ.11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει, π.χ. ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα).

Η εν λόγω πρόβλεψη της πρόσκλησης είναι ρητή και δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί.

 

18) Υπάρχει πρότυπο κείμενο για την Υπεύθυνη Δήλωση;

Όχι. Το κείμενο της Υπέυθυνης Δήλωσης θα πρέπει να το διαμορφώσει ο αιτών προκειμένου να περιλαμβάνει το σύνολο της πληροφορίας που απαιτείται κατά περίπτωση.

19) Έχω υποβάλει την αίτησή μου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πώς θα ενημερωθώ για το εάν επιλέχθηκα;

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα ελεγχθούν/αξιολογηθούν από την ειδική Επιτροπή που έχει συσταθεί από το ΙΝΣΕΤΕ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως μελετήσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση, (παρ. 8.5) και όπως επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της πράξης training24.insete.gr για να ενημερώνεστε για νέα και ανακοινώσεις.

20) Υπέβαλα οριστικά την αίτησή μου αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι καταχωρήθηκε. Μπορώ να το επιβεβαιώσω;

Κατά την οριστική υποβολή της αίτησής σας εμφανίζεται pop-up μήνυμα που ενημερώνει ότι η αίτηση υποβλήθηκε οριστικά. Μπορείτε να μεταβείτε στην σελίδα https://training24.insete.gr/ - Στο κάτω μέρος πατήστε το κουμπί Υποβληθείσες Αιτήσεις - Εισάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία – Θα εμφανιστεί το status της αίτησής σας.

21) Προσπαθώ να ανεβάσω κάποια δικαιολογητικά και δεν μπορώ. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό;

1) Το μέγεθος των αρχείων υπερβαίνει το προβλεπόμενο από το σύστημα. Μπορείτε να δοκιμάσετε να μικρύνετε το μέγεθός τους, μέσω zip.

2) Τα έγγραφα αναρτώνται από κινητό τηλέφωνο. Συστήνεται η ανάρτηση από σταθερό Η/Υ ή laptop

22) Δεν καταχωρείται η αίτησή μου. Τι μπορώ να κάνω;

· Επιβεβαιώστε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία της αίτησής σας

· Επιβεβαιώστε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά το email σας

· Επιβεβαιώστε ότι έχετε "τσεκάρει" (αποδεχθεί) όλες τις απαραίτητες συναινέσεις στο κάτω μέρος της σελίδας της αίτησης

· Επιβεβαιώστε ότι δεν έχετε επανυποβάλλει αίτηση - ελέγξτε το email σας για τυχόν εισερχόμενο μήνυμα που επιβεβαιώνει την αίτησή σας στο πρόγραμμα (ελέγξτε και τα ανεπιθύμητα και spam)