Ανακοίνωση για τους εποχικά εργαζόμενους σε περίοδο ανεργίας που είναι ωφελούμενοι (επιτυχόντες ή επιλαχόντες) της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με κωδικό ΟΠΣ 5002423

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4756/2020 (Α' 235/26-11-2020).

 Με το άρθρο 64 του ως άνω νόμου τροποποιείται η παράγραφος 5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), και ορίζονται οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. επιδοτούμενοι άνεργοι (για την παρούσα Πράξη οι εποχικά εργαζόμενοι που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ) που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, όπως το παρόν πρόγραμμα του ΙΝΣΕΤΕ, δεν χάνουν την ιδιότητα του ανέργου και μπορούν να εισπράξουν το επίδομα κατάρτισης μαζί με το επίδομα ΟΑΕΔ, εφόσον τηρούν και πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις του νόμου.

 Ειδικότερα, στο σχετικό άρθρο προβλέπεται ότι:

 2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας, εφόσον: α) είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος, β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον Ο.Α.Ε.Δ. το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, και γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..

3. Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. επιδοτούμενοι άνεργοι, που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήψης και των δύο επιδοτήσεων δικαιούνται να λαμβάνουν και το επίδομα ανεργίας, εφόσον τηρούν και πληρούν τις προϋποθέσεις α, β και γ της προηγούμενης παραγράφου.»

 Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο του νόμου εδώ