ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο «Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών & Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας»:

«Μοναδικό κριτήριο επιλογής των ωφελούμενων είναι η ημερομηνία και ώρα της αίτησής τους, βάσει της χρονοσήμανσης που θα δοθεί από το Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων.»

Ως ημερομηνία και ώρα αίτησης θεωρείται εκείνη κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλει οριστικά την αίτησή του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναρτήσουν το σύνολο των δικαιολογητικών τους ψηφιακά κατά την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα training24.insete.gr μέχρι και την ημέρα της λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (μέχρι και την 16/10/2020 ώρα 23:59) και να υποβάλουν οριστικά την αίτησή τους, προκειμένου η συμμετοχή τους να καταχωρηθεί και η αίτησή τους να θεωρηθεί έγκυρη.

Συστήνεται η συμπλήρωση της αίτησης και η ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από σταθερό Η/Υ ή laptop.

Εφιστάται η προσοχή στους ενδιαφερόμενους ότι η ένδειξη «Εκκρεμεί έλεγχος», η οποία αναφέρεται κατά την ανάρτηση των δικαιολογητικών τους αφορά την Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων.